واحد های فنی

الف:  ارائه خدمات در واحد حفاظت و كنترل (رلياژ).

1- تست و رفع عيب سيستم هاي حفاظتي و كنترلي پستهاي فشار قوي (انتقال و فوق توزيع ).

2- توسعه ، نوسازي ، كامشينينگ و راه اندازي سيستمهاي حفاظتي پستهاي فشار قوي.

3- تست و راه اندازي سيستمهاي اندازه گيري

4- تست و راه اندازي ، سرويس و نگهداري باطري و شارژر و ساير تأسيسات الكتريكي پستها. 


ب: ارائه خدمات در واحد تعمير و نگهداري و نصب و اجراي پستهاي فشار قوي .

1- نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و تعميرات اساسي تجهيزات پستها.

2- تست و سرويس تجهيزات پستهاي فشار قوي.

3- نصب ، تست و راه اندازي پستهاي فشار قوي.

4- انجام انواع تستهاي شيميائي و فيزيكي روغن ترانسفورماتورها شامل:

گاز كروماتوگرافي ، اندازه گيري رطوبت روغن عدد اسيدي ، اندازه گيري كشش سطحي و ...

5- ترموويژن و تصوير برداري حرارتي از تجهيزات انتقال.

6- تصفيه فيزيكي روغن ترانسفورماتور و راكتورها.


ج: ارائه خدمات در واحد تعمير و نگهداري خطوط فشار قوي.

1- سرويس و نگهداري و تعميرات پيشگيرانه از خطوط هوائي انتقال و فوق توزيع.

2- نصب برج و سيم كشي خطوطانتقال و فوق توزيع.


د: ارائه خدمات در واحد مخابرات.

1- سرويس ، نگهداري و تعمير كليه سيستمهاي مخابراتي.

2- نصب و راه اندازي دستگاههاي بي سيم ، PLC و مراكز تلفن با تجهيزات جانبي آنها.

3- نصب و راه اندازي RTU هاي هوشمند SCADA قابل استفاده در پستهاي برق مراكز ديسپاچينگ ، كارخانجات و صنايع سبك وسنگين.

4- طراحي شبكه راديوئي بي سيم ، PLC و ساخت RTU

5- نصب و تعمير دستگاههاي كنترل از راه دور و كد شناسائي بي سيم (ID)

PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0