درباره ما

تاریخچه

اين شركت در راستاي اهداف خصوصي سازي دولت با بهره گيري از نيروهاي توانمند بخش تعمير و نگهداري خطوط و ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال و مخابرات شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در سال 1377 تأسيس شد .