درباره ما

تاریخچه

اين شركت در راستاي اهداف خصوصي سازي دولت با بهره گيري از نيروهاي توانمند بخش تعمير و نگهداري خطوط و ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال و مخابرات شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در سال 1377 تأسيس شد .
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0