مدیران
آقای مهندس علی عموئی - مدیر امور مخابرات

آقای مهندس عباس اصغری - مدیر امور حفاظت و کنترل

آقاي مهندس مصطفي ماشين چيان - رئیس هیأت مدیره و معاون بهره برداری

آقای میرعلی شیرافکن- مدیر امور اداری و مالی

آقای مهندس ارسلان رجبی- مدیر امور طرح و توسعه

آقاي مهندس غلامرضا اسماعيل تبار- مدير امور تعميرات انتقال غرب

آقاي مهندس مهر افشين تمسكني زاهدي - مدير امور تعميرات انتقال گلستان

آقاي مهندس محمد قاسم مژده - مدير امور تعميرات انتقال مركز

آقاي مهندس محمد حسين آذري- مدير دفتر مهندسي و برنامه ريزي