مدیران
آقای مهندس عباس روشن قدمی - مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی

آقای مهندس محمد عموزاد خلیلی - مدیر امور تعمیرات انتقال گلستان

آقای مهندس علی عموئی - مدیر امور مخابرات

آقای مهندس عباس اصغری - مدیر امور حفاظت و کنترل

آقاي مهندس مصطفي ماشين چيان - رئیس هیأت مدیره و معاون بهره برداری

آقای میرعلی شیرافکن- مدیر امور اداری و مالی

آقای مهندس ارسلان رجبی- مدیر امور طرح و توسعه

آقاي مهندس غلامرضا اسماعيل تبار- مدير امور تعميرات انتقال غرب

آقاي مهندس محمد قاسم مژده - مدير امور تعميرات انتقال مركز


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0