اعضای هیات مدیره
آقای مهندس مهرافشین تمسکنی زاهدی - عضو هیأت مدیره
آقای مهندس مصطفی ماشین چیان- رئیس هیأت مدیره
آقاي مهندس محمود فردي - عضو هيأت مديره و مدیر عامل
آقاي مهندس محمد قاسم مژده - عضو هيأت مديره
آقاي مهندس ابوالفضل يعقوبي- منشي هيأت مديره