نصب و راه اندازي 48 ساعته پست سيار دابو توسط شركت تانش

91/7/1

پست سيار دابو ظرف مدت 48 ساعت توسط دستان توانمند كاركنان شركت تانش نصب و راه‌اندازي شد .

اين پست به منظور افزايش بار منطقه و همچنين محدوديت ترانس T1 در پست دابو از تاريخ 29 مرداد همزمان با تعطيلات عيد فطر نصب و راه اندازي شد .

در اين پروژه 2 گروه تعميرات پست بصورت سه شيفت كامل، 2 گروه تعميرات خطوط، دو گروه حفاظت و كنترل و همچنين از امور مخابرات و واحد نقليه حضور داشتند .

از فعاليتهاي مهم انجام شده در اين پروژه مي توان موارد زير را نام برد :

-دمونتاژ ترانس 10mva از پست كردكوي و بارگيري، حمل، تخليه، نصب و راه اندازي در پست دابو .

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب فونداسيونهاي آماده از نكاء و دابو دشت به پست دابو .

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب سكسيونر 63 كيلوولت.

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب پاور فيوز 63 كيلوولت.

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب ريكلوزر 20 كيلوولت.

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب CT ترانس زمين .

- بارگيري، حمل، تخليه ونصب اتصالات خطوط 63 كيلوولت و تجهيزات مربوطه.

 رضائي
  بازگشت