پيام تبريك

91/06/30

آقاي مهندس معرفت معاونت محترم بهره برداري شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان با ارسال نامه اي به آقاي مهندس اسديان پاجي مدير عامل شركت تعميرات انتقال نيروي شمال كسب رتبه برتر در بين شركتهاي تعميرات انتقال نيروي سراسر كشور در ارزيابي سال 1390 را تبريك گفتند .

    آقاي مهندس منوچهر جعفري، مدير عامل محترم شركت توزيـع نيـروي برق مـازندران با ارسال نـامه‌اي به آقـاي مهندس ولي‌ا... اسديان پاجي، مدير عامل شركت تعميرات انتقال نيروي شمال از زحمات و تلاش همكاران گروه بي سيم اين شركت كه طي سه روز در برقراري ارتباط راديوئي مانور منطقه خطير كوه كه بصورت مشترك بين استانهاي مازندران، سمنان و تهران در مورخ 27/4/91 برگزار شد همكاري كردند تشكر و قدر داني نمودند .

 

 

 رضائي
  بازگشت