کتاب ایمنی و بهداشت در صنعت برق منتشر شد.

1400/12/05

این کتاب توسط مهندس محمود فردی زیر نظر کارگروه نشر ابتکارات و ابداعات شرکت تانش گردآموری و تدوین و توسط مرکز انتشارات توسعه علوم منتشر شد.
کد بین المللی این کتاب 2-59-8640-600-978 و شماره کتابشناسی ملی 8731178 بوده که به تعداد 1000 جلد چاپ گردید.  
مهندس فردی در مقدمه این کتاب آورده است:
در راستای تغییرات عمده¬ای که در ساختار شرکتهای تابعه، وابسته به وزارت نیرو طی چند سال گذشته در اجرای سیاستهای کلی دولت در واگذاری عمده فعالیتهای اجرائی، خصوصاً در حوزه انتقال، فوق توزیع و توزیع نیرو به بخش غیردولتی حاصل گردید. این امر صیانت از منابع مادی کشور و نیروی انسانی مربوطه را دو چندان می-کند.
    فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی، نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است.
در ماده 85 قانون کار آمده است:
" برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه¬ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می¬شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است".

 
  بازگشت


PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\Additional\PleskPHP5\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found. in Unknown on line 0