مدیر عامل شرکت تانش به عنوان عضو در زیر گروه تخصصی تدوین فهرست بهای پایه رشته نگهداری، تعمیرات خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو در شرکت توانیر منصوب شد.

1398/08/06

طی حکمی از سوی رجبی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، محمود فردی مدیر عامل شرکت تانش را به عنوان عضو در زیر گروه تخصصی " تدوین فهرست بهای پایه رشته نگهداری، تعمیرات خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو منصوب شد.
این گروه تخصصی در راهبری پروژه تهیه آنالیز و قیمت گذاری شرح ردیف های رشته نگهداری، تعمیرات خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو  فعالیت می نماید.
شرح حکم معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر در این خصوص به شرح زیر می باشد:
جناب آقای محمود فردی
با سلام و احترام،
با عنایت به تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به بند 1-2-6 نظام نامه گروه بررسی ضوابط و دعاوی قراردادی، به موجب این حکم به عنوان عضو در زیر گروه تخصصی " تدوین فهرست بهای پایه رشته نگهداری، تعمیرات خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو " منصوب می شوید تا در راهبری پروژه تهیه آنالیز و قیمت گذاری شرح ردیف های رشته نگهداری، تعمیرات خطوط و پست های انتقال و فوق توزیع نیرو  همکاری فرمائید.
مصطفی رجبی مشهدی
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

 
  بازگشت