شرکت تانش بعنوان مشاور در زمینه پدافند غیرعامل مورد تأیید دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو قرار گرفت

1398/07/15

به گزارش روابط عمومی این شرکت بر اساس آئین نامه داخلی ارزیابی مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو مسئولیت و وظایف اجرائی طرح ها فقط به افراد تأیید صلاحیت شده قابل واگذاری است که نام شرکت تانش نیز بعنوان مشاور مورد تأیید وزارت نیرو می باشد. بر اساس همین گزارش شرکت تانش در حوزه فعالیت برق در محلهای جغرافیائی مازندران، سمنان و تهران پایه 3 را کسب نموده که می تواند تعداد 4 کار مجاز انجام دهد. تاریخ اعتبار این تأییدیه از 98/7/13 لغایت 1400/7/13  می باشد که پس از آن قابل تمدید است

 
  بازگشت