6 تقدیر نامه در شش ماهه نخست سال 1398 از سوی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان به شرکت تانش تعلق گرفت.

1398/06/03

به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال تعداد 6 تقدیر نامه از سوی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در عرصه های سرویس، تعمیر و نگهداری  و طرح و توسعه تأسیسات انتقال و فوق توزیع به این­شرکت تعلق گرفت.
بر اساس این گزارش تقدیر نامه ها به شرح زیر می باشند:
- تقدیر از شرکت تانش جهت نگهداری از تجهیزات انتقال و فوق توزیع در سیل ویرانگر ابتدای سال 98 در مازندران و گلستان به امضاء مهندس افضلی مدیرعامل شرکت.
- تقدیر از شرکت تانش جهت اجرای پروژه توسعه پست 230/63 کیلوولت بابل در زمان پیک مصرف و اجرای زودتر از موعد به امضاء مهندس افضلی مدیرعامل شرکت.
-تقدیر از شرکت تانش جهت اجرای پروژه توسعه پست 230/63 کیلوولت امام حسین (ع) ساری در زمان پیک مصرف و اجرای زودتر از موعد به امضاء مهندس افضلی مدیرعامل شرکت.
- تقدیر از شرکت تانش جهت اجرای پروژه تعمیر، سرویس و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع در سال 97 با امضاء آقای مهندس معرفت معاون بهره برداری انتقال شرکت.
- تقدیر از شرکت تانش جهت اجرای پروژه توسعه و افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت بابل 2 در زمان پیک مصرف و اجرای زودتر از موعد به امضاء مهندس عسکری معاون طرح و توسعه شرکت.
- تقدیر از شرکت تانش جهت اجرای پروژه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات افزایش ظرفیت ایستگاه 63 کیلوولت DCS حیدرآباد در زمان پیک مصرف و اجرای زودتر از موعد به امضاء مهندس عسکری معاون طرح و توسعه شرکت.

 
  بازگشت