کتاب مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت به چاپ رسید

1397/10/08

کتاب مسئولیت پذیری و پاسخگوئی اجتماعی برای سلامت که بر اساس تجربیات  و اقدامات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان می باشد با شماره کتابشناسی 5474397 و کد بین المللی 978-600-8640-26-4  به شمارگان هزار نسخه توسط شرکت تانش به چاپ رسید.
این کتاب که توسط شورای ارتقای سلامت شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گردآوری و تدوین شده توسط سید جواد رضائی از شرکت تانش و مونا محمدنژاد اردشیری از شرکت برق منطقه ای مازندران ویراستاری شد. طراحی جلد و نظارت بر چاپ آن نیز توسط سید جواد رضائی از شرکت تانش انجام شده است. کتاب سلامت 89 صفحه دارد که به اقدامات شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان می پردازد پیشگفتار این کتاب توسط آقای مهندس حسین افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و مقدمه آن توسط آقای مهندس سید سعید موسویون معاون منابع انسانی آن شرکت نوشته شده است.
بر روی جلد پشتی این کتاب آرم شرکتهای برق منطقه ای مازندران و گلستان و تانش درج شده و آقای مهندس محمود فردی مدیرعامل شرکت تانش در این قسمت نوشته است: درک و آگاهی از سازمانها نسب به تبعات و آثار فعالیت های آنان بر سلامت جامعه و پذیرش تعهد و مسئولیت های خویش در این حیطه، متضمن ارتقای سلامت همگانی و پشتوانه اقدام همگانی برای سلامت و بیانگر رشد و اعتلای فهم و فرهنگ اجتماعی است.
در صفحه 88 این کتاب اقدامات شرکت تانش در حوزه سلامت آمده است.

 
  بازگشت