صعود گروه كوه نوردي شركت تانش به قله قرقلند استان گلستان

1396/02/19

گروه كوه نوردي شركت تانش به همراه گروه فراز نيرو شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان موفق شدند قله 3050 متري  " قرقلند " در استان گلستان را با پيمايش 13كيلومتر مسير رفت و برگشت فتح نمايند.

تعداد 4 نفر كوهنوردان حاضر در صعود قله قرقلند از شركت تانش عبارت بودند از: آقايان محمود فردي، محمد حسين آذري، مصطفي مهاجر و محمد قاسمي.

 
  بازگشت