همت وصف ناپذير كاركنان تانش در رفع حادثه برف و بوران آذر ماه

1395/09/06

سكوت سرد همه جا را فراگرفته و برف سنگين پس از بارش سه روزه سرسبزي هاي شمال ايران را مستور ساخته و برودتي طاقت فرسا جنگلهاي سبز مازندران را در خواب سنگين زمستاني فرو برده بود. سنگيني برف ها بر روي سيستم انتقال نيرو منجر به قطع برق در نقاط مختلف استان شد. در اين سرماي سخت و زميني نامناسب در پس كوهها و دره ها چه كسي ممكن است بتواند به مكان حادثه ديده رفته و مشكلات اين قطع برق را مرتفع سازد.
بارش برف سنگين بيش از يك متري در مناطق شهري و كوهساني مازندران اين امر را غير ممكن ساخته بود. جواناني از جنس غيرت، با شكوه و عظمت همت از واحدهاي خطوط شركت تانش همچون هميشه اين مهم را به دوش كشيده اند و با تحمل همه سختي ها توانستند در كمترين زمان ممكن شريانهاي اصلي برق را وصل نمايند. همت والاي اين عزيزان وصف ناپذير بوده چراكه با وجود سختي هاي فراوان براي دسترسي به مكان حادثه ديده از جان هم مضايغه نكردند تا بار ديگر در خدمت به مردم اين مرز و بوم حماسه اي ديگر رقم زنند.
 خداوند يار و نگهدار غيور مردان تانش باشد.

 
  بازگشت