آقاي مير علي شيرافكن به سمت سرپرست امور اداري و مالي شركت تانش منصوب شد.

1395/08/08

به گزارش روابط عمومي شركت تانش طي حكمي از سوي آقاي مهندس ولي اله اسديان مدير عامل شركت تعميرات انتقال نيروي شمال آقاي مير علي شيرافكن به سمت سرپرست امور اداري و مالي اين شركت منصوب شد. شيرافكن كارشناس ارشد رشته مديريت بازرگاني مي باشد كه قبلاً رئيس اداره كاركنان و رفاه اينشركت بود. بر اساس همين گزارش سوابق كاري وي به شرح زير مي باشد:
- عضو شوراي عالي حفاظت فني كشور
- عضو هيأت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار سراسر كشور
- رئيس هيأت مديره كانون شورا ياسلامي كار كارخانجات استان مازندران
- عضو هيأت مديره تأمين اجتماعي و هيأت حل اختلاف اداره كار استان مازندران
- رئيس شوراي اسلامي كار شركت تانش
- عضو كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استانداري مازندران
- كارشناس مسئول امور پرسنلي و طبقه بندي مشاغل شركت توزيع نيروي برق مازندران
- مدير امور اداري شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران
- رئيس اداره كاركنان و رفاه شركت تانش
- رئيس اداره درآمد شركت تانش

 
  بازگشت