پيام تبريك نوروزي مدير عامل شركت تانش آقاي مهندس اسديان

1393/12/28

پيام تبريك نوروزي مدير عامل
باز شكوفه هاي درختان و چكاوك پرندگان فرارسيدن نورورز و بهاري ديگر را نويد مي دهند و نوروز به همراه بهار شوق انگيز دوباره چهره طبيعت را به خرمي برده و زيبائي را به طبيعت ارزاني مي دارد.
خداوند را شاكريم كه يك سال كاري را در پس زحمات شما همكاران ارزشمند با موفقيت به پايان رسانده و اكنون فرارسيدن سال جديد را به جشن مي نشينيم.
سالي كه گذشت برغم وجود مشكلات فراوان موفقيتهاي حاصله چشمگير بوده و من اين موفقيتها را نشانه اي از الطاف الهي مي دانم چراكه زحمات شبانه روزي و بيدريغ شما همكاران محترم جهت ايجاد رفاه و آرامش زندگي براي هموطنان عزيز غير قابل وصف بوده است.
 در سال گذشته سعي كرديم با اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و فرهنگ مصرف بهينه از هزينه هاي اضافي كاسته و منابع بيشتر در موارد ضروري مصرف شود. و حال سال جديد در پيش داريم و مي دانم امسال نيز همانند سالهاي گذشته به يمن توانمنديهاي ارزشمند و تجارب گرانبهاي شما همكاران محترم و الطاف خداوندي سال موفقيت آميز خواهد بود، چراكه مهمترين سرمايه تانش همكاراني است كه در تمامي صحنه هاي كاري و اجتماعي خوش درخشيده ايد.
از شما همكاران محترم انتظار دارم، دستورالعمل هاي ايمني را جدي بگيريد و فرهنگ ايمني را سرلوحه كار خود قراردهيد و همچون سالهاي گذشته با همدلي و همسوئي گام برداشته و در راه تعالي شركت تلاش كنيم تا انشاء ا... اين شركت به اهداف عاليه خود دست يابد. از محبت آقاي مهندس افضلي در طول سالهاي متمادي كه با راهنمائي هاي روشمگرانه و هوشمندانه خود ما را در اجراي برنامه هاي سازماني و مديريتي راهنمائي نمودند و همچنين اعضاي هيأت مديره ، مديران و كاركنان شركت صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم.
اميدوارم اين عيد براي شما و خانواده محترمتان نويد بخش سالي همراه با سرافرازي، سلامتي و كاميابي باشد. روزگارتان بهاري و دلتان در نظر حق شادان باد.

 
  بازگشت