تبريك شركت تانش به شركتهاي برق منطقه اي مازندران و گلستان و فارس در پي كسب رتبه برتر عملكرد بهره برداري سال 92

1393/10/20

شركتهاي برق منطقه اي مازندران و گلستان و فارس رتبه برتر ارزيابي علمكرد بهره برداري سال 92 را كسب كردند. در پي كسب اين رتبه آقاي مهندس اسديان مدير عامل شركت تانش با ارسال پيام كتبي كسب اين رتبه را به آقاي مهندس افضلي مدير عامل شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان و آقاي مهندس مشفقيان مدير عامل شركت برق منطقه اي فارس تبريك گفتند.
به گزارش روابط عمومي شركت تانش در ارزيابي عملكرد شركتهاي برق منطقه اي كه هر ساله توسط شركت توانير صورت مي گرد شركت برق منطقه اي مازندران به همراه شركت برق منطقه اي فارس بصورت مشترك رتبه برتر را كسب نمودند و شركتهاي برق منطقه اي زنجان، هرمزگان و غرب به رتبه رشد دست يافتند.

 
  بازگشت