دوره آموزشي بازديد صعودي خط گرم برگزار شد

1393/09/04

به گزارش روابط عمومي شركت تعميرات انتقال نيروي شمال دوره آموزشي بازديد صعودي خط گرم با حضور 61 نفر از كاركنان اين شركت و نمايندگاني از شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان در تاريخ 2 آذر 93 بصورت تئوري و عملي برگزار شد. در اين دوره كه مدير امور انتقال مركز، مدير دفتر فني انتقال شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان نيز حضور داشتند مباحث مربوط به بازديد صعودي خط گرم مطرح شد و در پايان دوره تعدادي از كاركنان بخش خطوط بصورت عملي اقدام به بازديد صعودي از خط برقدار نمودند. اين دوره به مدت 8 ساعت در امور انتقال مركز و ايستگاه 230 كيلوولت قائم شهر برگزار شد.

 
  بازگشت