برق دار شدن خطوط و پست هاي برق فوق توزيع و انتقال نيرو در غرب استان توسط شركت تانش

1392/11/17

به گزارش روابط عمومي شركت تانش، معاون بهره برداري اين شركت از برق دار شدن كليه تجهيزات فوق توزيع و انتقال نيروي غرب استان مازندران پس از حادثه بوران و برف در اين منطقه خبر داد.
آقاي مهندس محمود فردي معاون بهره برداری شركت تانش اعلان كردند: با حضور 130 نفر روز از گروه های تعميرات خطوط و 125 نفر روز از گروه های تعميرات پستها و حفاظت و كنترل تمامي تجهيزات فوق توزيع و انتقال نيرو در غرب استان برق دار شد. ايشان اضافه كردند آقاي مهندس اسديان مدير عامل شركت تانش بصورت تمام وقت و شبانه روزي همراه با ديگر مسئولين استاني در منطقه حضور داشتند. در اين حادثه اكثر خطوط و پستهاي اين منطقه که بر اثر بارش برف شديد دچار قطعي شده بطوريكه  پست های كتالم، شيرود، رامسر، چابكسر، تنكابن نشتارود ، دانيال و ... و خطوط منتهي به اين پستها از مدار خارج شدند كه كاركنان اين شركت با فعاليت شبانه روزي توانستند اين مشكلات را مرتفع و وضعيت را به حالت عادي برگردانند. 

 رضائي
  بازگشت