دوره توجيهي بدو استخدام برگزار شد.

1392/03/04

اين دوره جهت آشنائي كاركنان جديد الورود با مباحث مربوط به قوانين و مقررات اداري و ايمني برگزار شد.
در اين دوره كه به مدت 16 ساعت برگزار شد، مباحث مهمي چون آشنائي با سازمان كار، قوانين و مقررات عمومي، اخلاق كار و ارزشهاي سازماني، پيشگيري از حوادث ناشي از كار مطرح شد.
از ديگر مباحث اصلي اين دوره مي توان به آشنائي با نامه نگاري، گزارش نويسي، مقاله نويسي و ... اشاره كرد.
اين دوره 19 نفر حضور داشتند.

 
  بازگشت