كاركنان شركت تانش با اهداء خون به نيازمندان كمك كردند

1392/02/14

درپي هماهنگي بعمل آمده از سوي روابط عمومي با سازمان انتقال خون شهرستان ساري ، كاركنان سازمان ياد شده در ساختمان ستادي شركت تانش حاضر و با استقبال خوب كاركنان شركت تانش مواجه شدند.
28 نفر از كاركنان شركت تانش در اين امر خداپسندانه شركت نمودند و به دليل محدوديت زماني و استقبال گسترده همكاران مقرر شد اين عمل چند بار در سال انجام گيرد.

 رضائي
  بازگشت