جلسه بررسی حوادث شبکه های انتقال و فوق توزیع برگزار شد

1392/01/26

جلسه بررسی حوادث شبکه های انتقال و فوق توزیع برگزار شد
جلسه بررسی حوادث با حضور معاون محترم بهره برداری برق منطقه ای مازندران آقای مهندس معرفت، مدیر عامل شرکت  تانش آقای مهندس اسدیان، مدیر دفتر فنی انتقال برق مازندران آقای مهندس کلائی و مدیر دیسپاچینگ منطقه شمال آقای مهندس امانی و تعدادی چند از کارشناسان این دو شرکت در محل شرکت تانش برگزار شد.
در این جلسه که حوادث هفتگی بررسی می شود بر اساس گزارش اجمالی که دفتر فنی و برنامه ریزی شرکت تانش ارائه شد حوادث سال 91 در مقایسه با سال 92 بررسی گردید .
بررسی این گزارش نشان از آن دارد که حوادث در مقایسه با سال مشابه گذشته منفی 16 درصد و اتفاقات منفی 26 درصد رشد را نشان می دهد.

 رضائی
  بازگشت